Δελτία τύπου

Γνωστοποίηση σύστασης της εταιρείας FRACASSO HELLAS

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι, προέβη από κοινού με την ιταλική εταιρεία «FRACASSO S.p.A» στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRACASSO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «FRACASSO HELLAS». Η έδρα της νέας εταιρείας είναι ο Δήμος Γιάννουλης Λάρισας,  η διάρκειά της ενενήντα έτη ενώ στο σκοπό της συμπεριλαμβάνονται o σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή και εγκατάσταση Συστημάτων Οδικής Ασφάλειας – Στηθαίων καθώς και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με οδούς, λεωφόρους, Εθνικές οδούς και κάθε άλλου είδους οδικό δίκτυο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το μετοχικό κεφάλαιο της FRACASSO HELLAS ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ  διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη. Η INTRAKAT κατέχει 3.300 μετοχές της νέας εταιρείας, ήτοι ποσοστό 55% και η «FRACASSO S.p.A»  2.700 μετοχές, ήτοι ποσοστό 45%.

Η σύσταση της «FRACASSO HELLAS» εγκρίθηκε με την υπ’αριθμό 5050/15-10-2009 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας.