Οι άνθρωποι μας

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Στην Intrakat επιδιώκουμε τη συστηματική ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων μας  μέσα από στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και τεχνικής εξειδίκευσης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τη θέση εργασίας. Επενδύουμε στην ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους με συνεχείς καταρτίσεις και εκπαιδεύσεις με σκοπό την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της εταιρείας.