Πληροφορίες Επενδυτών

Ενημερωτικά δελτία / Πληροφοριακά σημειώματα

Ενημερωτικά Δελτία

 

 

 

 

  • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 12.10.2017 ENHMΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ – Για τη Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (“ΙΝΤRΑΚΑΤ”) από την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την από 07.07.2017 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για να συνεχίσετε με την ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου, διαβάστε και επιβεβαιώστε αν αποδέχεστε την αποποίηση ευθύνης.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης

  • ΕNHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – Για τη Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (“ΙΝΤRΑΚΑΤ”) από την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την από 07.07.2017 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για να συνεχίσετε με την ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου, διαβάστε και επιβεβαιώστε αν αποδέχεστε την αποποίηση ευθύνης.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Πληροφοριακά Σημειώματα