Πληροφορίες Επενδυτών

Ενημερωτικά δελτία / Πληροφοριακά σημειώματα

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Δεκέμβριος 2022

1. Εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, Δεκέμβριος 2022

2. Ανακοίνωση διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου

3. Καταστατικό Εταιρείας

4. Πρακτικό της από 01.12.2022 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

5. Πρακτικό της από 21.12.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, με το οποίο εξειδικεύτηκαν οι όροι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων: Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

7. Ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων

8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων: Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

9. Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 85.470.086 νέων, κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, της «INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων

10. Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007

 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 27.027.028 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μέτοχων, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, της «intrakat ανώνυμη εταιρεία τεχνικών & ενεργειακών έργων» από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μέτοχων.

Ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.

1) Εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο ΑΜΚ 2022

2) Ανακοίνωση διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου

3) Καταστατικό Εταιρείας

4) Πρακτικό της από 17.12.2021 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία, παρείχε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. της Εταιρίας με βάση το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει

5) Πρακτικό της από 20.01.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

6) Άτυπες και ανέλεγκτες Pro-forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη χρήση 2020 και για την περίοδο 01.01.-30.06.2021 καθώς επίσης και η σχετική έκθεση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3420 των ορκωτών ελεγκτών λογιστών

7) Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

8) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021

9) Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007

Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020

Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Εξαγορά Intrapower 2021

Έκθεση αξιολόγησης της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής εξαγοράς της INTRAPOWER

Συγχώνευση Intrakat – ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ 2021

  1. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης Intrakat ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
  2.  Έκθεση ΔΣ επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Σχέσης Ανταλλαγής μετοχών
  3. Έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε

 

 

 

 

 

  • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 12.10.2017 ENHMΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ – Για τη Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (“ΙΝΤRΑΚΑΤ”) από την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την από 07.07.2017 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για να συνεχίσετε με την ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου, διαβάστε και επιβεβαιώστε αν αποδέχεστε την αποποίηση ευθύνης.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης

  • ΕNHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – Για τη Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (“ΙΝΤRΑΚΑΤ”) από την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την από 07.07.2017 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για να συνεχίσετε με την ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου, διαβάστε και επιβεβαιώστε αν αποδέχεστε την αποποίηση ευθύνης.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Πληροφοριακά Σημειώματα