Ουσιώδη θέματα και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030

Η στρατηγική που ακολουθεί ο Όμιλος για την βιώσιμη ανάπτυξη καθορίζεται από την συνεχή αξιολόγηση των θεμάτων που είναι σχετικών με την λειτουργία του και επηρεάζουν τόσο τη μελλοντική βιωσιμότητά του όσο και τους συμ-μετόχους του, δηλαδή τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και προμηθευτές του, αλλά και τους μετόχους του σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας καταγραφής και αξιολόγησης ουσιωδών θεμάτων περιλαμβάνεται η ιεράρχηση ουσιωδών θεμάτων για κάθε συμ-μέτοχο (ενδιαφερόμενο μέρος) που μπορεί να επηρεάσει ή επηρεάζεται από τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει ως πλαίσιο αναφοράς για την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας καταγραφής και αξιολόγησης ουσιωδών θεμάτων (materiality) για την βιώσιμη ανάπτυξη συνδέονται με τους επιμέρους ΣΒΑ 2030.