ΕΚΕ

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Intrakat ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι εταιρικές πολιτικές έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα των μετόχων και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, με διαφάνεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποτελεσματικούς ελέγχους και σωστή πληροφόρηση.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας, καθώς και τα θέματα που αφορούν τον εσωτερικό και λογιστικό έλεγχο, τη μεταφορά πληροφοριών και τη μείωση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων, συνάδουν με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και εποπτεύεται λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, ενώ οι εκθέσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων και οι οικονομικές καταστάσεις πιστοποιούνται από έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς.

Καταστατικό

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Κώδικας Συμμόρφωσης με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Περίληψη Κανονισμού Λειτουργίας 

Μηχανισμός υποβολής αναφορών / καταγγελιών