Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά (ΜΑ in Economics, Waterloo University) ενώ έχει παρακολουθήσει και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη First National Bank of Chicago.  Έχει πολυετή εμπειρία, άνω των σαράντα ετών, στο ναυτιλιακό και τον τραπεζικό τομέα και έχει εργαστεί σε πλήθος θέσεων όπως στο Ναυτιλιακό Τμήμα της «FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO» (1979-1982) καθώς και σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως η «EURO FINANCE SERVICES S.A.», στην οποία υπήρξε και συνιδρυτής και ανώτερο στέλεχος.

Από το έτος 2002 έως και σήμερα έχει αναλάβει καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Aegean Baltic Bank και υπήρξε υπεύθυνος, μεταξύ άλλων,  για την πιστωτική επέκταση της Τράπεζας, ιδίως στον τομέα της χρηματοδοτήσεων στους τομείς της ναυτιλίας αλλά και του real estate, ενώ έχει αναλάβει και  πλήθος καθηκόντων σχετικά με τις λειτουργικές, νομικές και διοικητικές δραστηριότητες της Τράπεζας που καταλαμβάνουν τους  τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, τον καθορισμός της εταιρικής και χρηματοοικονομικής στρατηγικής καθώς και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, αποτελεί μέλος της Επιτροπής Πιστώσεων και της Επιτροπής Ενεργητικού & Παθητικού (Assets & Liabilities Committee) ενώ διατελεί Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής Πληροφορικής (IT Steering Committee).