Πρωτοβουλίες και Δράσεις βιωσιμότητας

Yγεία και Ασφάλεια / SDG 3; SDG 8

Mε ειδικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας και μέριμνα για τους εργαζόμενους, ο Όμιλος λειτούργησε υλοποιώντας τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό σε όλη την διάρκεια της πανδημίας που προκλήθηκε από τον covid – 19.

Σεβασμός στην ποικιλομορφία – ισότητα στην πράξη / SDG 5, SDG 8

H συμμετοχή των γυναικών στις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όμιλος δεν θεωρείται δεδομένη. Η εφαρμογή μέτρων για την προσέλκυση γυναικών και την ένταξή τους στην οργάνωση και λειτουργία του Ομίλου αποτελεί έναν διαρκή στόχο τα τελευταία χρόνια, ανγνωρίζοντας την ευκαιρία που δημιουργείται από την σύνθεση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που μπορούν να προσφέρουν άνθρωποι από διαφορετική κουλτούρα, προέλευση, φύλο και εμπειρία στην ανάπτυξη νέων και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ο Όμιλος δίνει ευκαιρίες για απασχόληση και συνεργασία με επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλες τις τοπικές αγορές όπου αναπτύσσει δραστηριότητες και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων και σύνθετων δεξιοτήτων σε νέα στελέχη και άνδρες και γυναίκες. Η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής και απεικονίζεται σε αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην διοίκηση της εταιρίας και στην απασχόληση.

Κυκλική οικονομία – ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης

Η σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με νέες και καινοτόμες μορφές συνεργασίας και αντιμετώπισης σημαντικών ζητημάτων όπως η μείωση της σπατάλης των πρώτων υλών και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών είτε μέσω της ανακύκλωσης είτε μέσω της μετατροπής τους σε άλλα χρήσιμα υλικά είναι μία προσπάθεια που μπορεί να επιτευχθεί μόνο κτίζοντας από την «βάση προς τα πάνω».

Η εμπειρία που έχει αποκομίσει ο Όμιλος από τον σχεδιασμό και την λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης του Νομού Σερρών επιβεβαιώνει πως η πραγμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στηρίζεται καταρχήν στον Στόχο 17 για συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα από την λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας διαχείρισης που εντάσσεται μέσα στις προ-απαιτούμενες επενδύσεις για τη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επέκταση αντίστοιχων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της δημιουργίας βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων όπως περιγράφεται και από τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 11