Πληροφορίες Επενδυτών

Απόσχιση Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών

1. Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης άρθρου 59 Ν 4601

2. Λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.09.2020

3. Ετήσια οικονομική έκθεση και ετήσια έκθεση διαχείρισης του ΔΣ 2017

4. Ετήσια οικονομική έκθεση και ετήσια έκθεση διαχείρισης του ΔΣ 2018

5. Ετήσια οικονομική έκθεση και ετήσια έκθεση διαχείρισης του ΔΣ 2019

6. Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση περιόδου 01.01.2020 – 30.06.2020

7. Λεπτομερής Έκθεσης ΔΣ για την απόσχιση κλάδου άρθρου 61 Ν 4601

8. Έκθεση εμπειρογνωμόνων OLYMPIA άρθρου 10 Ν 4601

9. Έκθεση αποτίμησης OLYMPIA εισφερόμενου κλάδου της άρθρου 17 Ν 4548 (συνοπτικό κείμενο)

10.Fracasso Hellas Ετήσια οικονομική έκθεση και ετήσια έκθεση διαχείρισης του ΔΣ 2017

11. Fracasso Hellas Ετήσια οικονομική έκθεση και ετήσια έκθεση διαχείρισης του ΔΣ 2018

12. Fracasso Hellas Ετήσια οικονομική έκθεση και ετήσια έκθεση διαχείρισης του ΔΣ 2019