Η δέσμευση μας

Η Intrakat επιδιώκει να ανταποκρίνεται υπεύθυνα στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις μέσω πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων που αναπτύσσει πάντα με γνώμονα τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αδιαπραγμάτευτοι στόχοι μας παραμένουν: η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς των κατασκευών, η ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων μας, η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και σαφώς η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη διαχείριση και εξοικονόμηση της ενέργειας, καθώς και η διαρκής υποστήριξη δράσεων με επίκεντρο την κοινωνία. Στην πορεία για το μέλλον προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ώστε να παράγουμε προστιθέμενη αξία για όλες τις ομάδες των Κοινωνικών μας Εταίρων. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός, οι βέλτιστες πρακτικές και οι στόχοι μας διαμορφώνονται με βάση τον σεβασμό απέναντι στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.