Οι άνθρωποι μας

Αμοιβές – Παροχές

Στην Intrakat μεριμνούμε για τους ανθρώπους μας. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και τη συμβολή τους και προσφέρουμε ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές ανάλογα με τη θέση εργασίας. Επιπλέον εφαρμόζουμε συστήματα μεταβλητών αμοιβών που έχουν άμεση σχέση με την ατομική και ομαδική απόδοση καθώς και τα αποτελέσματα της εταιρείας.