Πληροφορίες Επενδυτών

Έγγραφο Εξαίρεσης – Συγχώνευση Intrakat-ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ

1. Έγγραφο Εξαίρεσης – Συγχώνευση Intrakat-ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ

2. Ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας

3. Πρακτικό της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της INTRAKAT, που συνεδρίασε στις 19.07.2021 και ενέκρινε τη Συγχώνευση

4. Πρακτικό της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ, που συνεδρίασε στις 19.07.2021 και ενέκρινε τη Συγχώνευση

5. H έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT, με ημερομηνία 11.06.2021, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αναφορικά με το από 11.06.2021 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

6. H έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ, με ημερομηνία 11.06.2021, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αναφορικά με το από 11.06.2021 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

7. Η ετήσια οικονομική έκθεση της INTRAKAT, για τη χρήση 2020, που περιλαμβάνει τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2020, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

8. Οικονομικές καταστάσεις της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ για τη χρήση 2020

9. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης από 11.06.2021 ς

10. Έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

11. Ανακοίνωση

1. Αλλαγής εταιρικής επωνυμίας
2. Εισαγωγής νέων μετοχών συνεπεία της συγχώνευσης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη