ΕΚΕ

Εταιρική Κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα της Intrakat βασίζεται στη δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, την προσήλωση στις απαιτήσεις των πελατών και την ικανότητα προσαρμογής σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Πιστεύουμε στο ταλέντο, την καινοτομία και την πρωτοποριακή σκέψη, ενσωματώνοντας νέες ιδέες στις επιχειρησιακές μας λειτουργίες, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά μας σε νέους τομείς της οικονομίας, και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους μας να αναδείξουν τις δυνατότητές τους ώστε να αξιοποιούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να δημιουργούν αξία.

Η εταιρική μας κουλτούρα αποτυπώνεται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Intrakat, ο οποίος μας καθοδηγεί στη διαμόρφωση ορθών επιχειρηματικών και επαγγελματικών συμπεριφορών, χαράσσοντας ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές και θέτοντας γενικούς κανόνες λειτουργίας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες του Ομίλου να μοιράζονται τις ίδιες βασικές αρχές και αξίες.

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούμε με ακεραιότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία, ακολουθώντας ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, οικοδομούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, παρέχοντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, εμπλουτίζουμε διαρκώς την εταιρική μας γνώση με γνώμονα την πρόοδο και την καινοτομία, ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση, θέτοντας σταθερές βάσεις για το μέλλον. Θέτουμε ξεκάθαρους και υψηλούς στόχους, δεσμευόμαστε για την επίτευξη τους, και παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση βιώσιμων λύσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος, ανάγοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε καθημερινή πρακτική σε όλες τις εταιρείες και τις βαθμίδες ιεραρχίας του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας της Intrakat, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, θέματα:

• Ακεραιότητας και επιχειρηματικής ηθικής
• Εργασιακού περιβάλλοντος κατά των διακρίσεων
• Υγείας και ασφάλειας
• Πνευματικής ιδιοκτησίας – χρήσης μέσων επικοινωνίας και λογισμικού
• Περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων
• Ηθικής στις προμήθειες
• Χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
• Δίκαιου ανταγωνισμού
• Εμπιστευτικών πληροφοριών – απόκτησης και χρήσης πληροφοριών
• Δώρων, παροχής διευκολύνσεων και δωροδοκιών
• Συμμόρφωσης και διεθνούς εμπορίου
• Σύγκρουσης συμφερόντων