2022

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 27.027.028 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μέτοχων, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, της «intrakat ανώνυμη εταιρεία τεχνικών & ενεργειακών έργων» από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μέτοχων.

INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 27.027.028 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,30 ΕΚΑΣΤΗΣ, ΤΗΣ «INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ TΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρία με την επωνυμία «INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

(α) Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη, 17.02.2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση»), όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 20.01.2022 δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και

(β) την Δευτέρα 21.02.2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 27.027.028 Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά́ σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά́ κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους €51.351.353,20  εκατ., μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €600 χιλ. θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8 «Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων» του εγκριθέντος, κατά την από́ 21 Ιανουαρίου 2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού́ Δελτίου της Εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (υπεύθυνη κα. Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλέφωνο 210-6674700).

Παιανία, 17.02.2022