2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)

Παιανία 31/10/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)

 

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, διακριτικός τίτλος INTRAKAT (στο εξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 26/10/2022 γνωστοποίησης της εταιρείας «CASTELLANO PROPERTIES LIMITED», (στο εξής η «CASTELLANO»), σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί την ακόλουθη μεταβολή επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

  • Στις 24/10/2022 η «CASTELLANO», η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, απέκτησε συνολικά 2.000.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 2,665% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας.
  • Συνεπεία της ως άνω υπό (1) απόκτησης, η «CASTELLANO» κατέχει άμεσα 11.817.915 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,746% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 13,081% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι μέτοχοι της «CASTELLANO» είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση,  Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος. Εντούτοις, η «CASTELLANO» δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007, από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.