2022

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022

Παιανία, 02/06/2022

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022

Η INTRAKAT ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

 

Τετάρτη 29/06/2022 (αντί Δευτέρας 27/06/2022) – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.