2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Παιανία, 17/06/2022

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι

η DANECH ESTATE I LTD, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή της INTRAKAT, προέβη, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, στην απόκτηση:

– την 14.06.2022, 65.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 128.725,69 ευρώ και

– την 15.06.2022, 10.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 19.675,44 ευρώ