2007

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π. ΤΗΣ INTRAKAT

Η INTRAKAT γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/01/2007 έως 30/09/2007 πρόκειται να δημοσιευθούν τη Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 και μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/2007 έως 30/09/2007, θα είναι διαθέσιμες την ίδια μέρα στην εταιρική ιστοσελίδα www.intrakat.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2007