2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π.

Παιανία, 30 Αυγούστου 2007 – Τα αποτελέσματά του ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT για το Α’ εξάμηνο του 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Επιστροφή στην κερδοφορία με αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2007 του Ομίλου INTRAKAT.

Αναλυτικότερα, σημαντική αύξηση κατά 79,5% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2007, ο οποίος ανήλθε σε € 67,95 εκατ. έναντι € 37,85 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε την ίδια περίοδο σε € 7,58 εκατ. έναντι € 2,16 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2006 σημειώνοντας έτσι εντυπωσιακή αύξηση. Ανάλογη παρουσιάζεται και η αύξηση στο περιθώριο του μικτού κέρδους, το οποίο ανήλθε σε 11,15% στο Α’ εξάμηνο του 2007 έναντι 5,72% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αναστροφή και κατά το Α’ εξάμηνο του 2007 και ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 3,62 εκατ. έναντι ζημιών € 1,65 εκατ. πέρυσι.

Ανάλογη είναι και η πορεία των συνολικών ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε κέρδη € 657 χιλ. από ζημίες € 1.488 χιλ. πέρυσι ενώ τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν αντίστοιχα σε κέρδη ύψους € 323 χιλ. από ζημίες € 1.167 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Η συνεχής αυτή ανάπτυξη οφείλεται κατά κύριο λόγο σε νέα εξειδικευμένα έργα του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας μεταλλικών κατασκευών.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 580 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 21–06674346, e-mail: ipapav@intracom.gr , Web: www.intrakat.gr