2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π.

Παιανία, 29 Νοεμβρίου 2007 – Τα αποτελέσματά του εννεαμήνου 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT, τα οποία παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.

Αναλυτικότερα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 56,1% και διαμορφώθηκε σε �102,7 εκατ. έναντι �65,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 174,9% διαμορφώθηκε σε �0,8 εκατ. έναντι �,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε αισθητά και ανήλθε σε 10,5% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 6% στο εννεάμηνο του 2006.

Τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου (EBITDA) σημείωσαν αναστροφή και ανήλθαν σε κέρδη ύψους �5,27 εκατ.  από ζημίες ύψους �1,46 εκατ. το 2006,

Ανάλογη είναι η πορεία των συνολικών ενοποιημένων αποτελεσμάτων του ομίλου προ φόρων και τόκων (EBIT), τα οποία ανήλθαν σε κέρδη �2,76 εκατ. από ζημίες �3,71 εκατ. πέρυσι, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους �690 χιλ. από ζημίες ύψους �2.032 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του 2007 και έως 30/09/2007, ο Όμιλος Intrakat έχει αναλάβει και εκτελεί έργα συνολικής συμβατικής αξίας 222 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2007, επιβεβαιώνουν τη σταθερά αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης για συμμετοχή σε νέα σύνθετα έργα στους τομείς δραστηριοποίησής της, για εκμετάλλευση της υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσής της σε έργα ευρυζωνικών δικτύων και φυσικού αερίου καθώς και για ορθολογικοποίηση της λειτουργίας του εργοστασίου με αύξηση της ανταγωνιστικότητας και είσοδο σε νέα προϊόντα.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2007

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 572 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr  , Web: www.intrakat.gr