2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.

Παιανία, 01 Απριλίου 2013 – Τα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα για το 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ανακοίνωσε ο όμιλος INTRAKAT, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2012 διαμορφώθηκε σε €124,3 εκατ. έναντι €127,0 εκατ. του 2011 σημειώνοντας ελαφρά πτώση κατά 2,1%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές €743,5 χιλ. έναντι κερδών €3,4 εκατ. το 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες €1,5 εκατ. έναντι κερδών €1,0 εκατ. το 2011. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €1,9 εκατ. για το  2012 έναντι κερδών €558 χιλ. του 2011.

Σημαντικότερη επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2012 είχαν οι επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκαν στην χρήση ποσού €3,2 εκατ. όπως και η αναπόφευκτη απομείωση των παγίων στοιχείων που προέκυψε από την ευρύτερη χρηματοοικονομική κρίση και επιβάρυνε τα αποτελέσματα, με πρόσθετο ποσό €1,76 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το 2012 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €8,3 εκατ. έναντι κερδών €10,6 εκατ. το 2011.

Μητρική

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το 2012 ανήλθε σε €66,4 εκατ. έναντι €69,4 εκατ. σημειώνοντας ελαφρά πτώση 4,3% σε σχέση με την χρήση 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας για το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημίες €6,5 εκατ. έναντι κερδών €2,0 εκατ. το 2011, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €5,45 εκατ. για το 2012 έναντι κερδών €408 χιλ. το 2011.

Σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της εταιρείας είχαν κυρίως οι επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκαν στην χρήση ποσού €2,13 εκατ. και η απομείωση των παγίων στοιχείων που προέκυψε και επιβάρυνε τα αποτελέσματα, ποσού €1,76 εκατ.

Επίσης τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβαρύνθηκαν από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους που ανήλθε για τον Όμιλο σε €4,5 εκατ. από €4,2 εκατ. και για την εταιρεία σε €3,7 εκατ. από €3,1 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας στο 2012 ανήλθαν σε κέρδη €872 χιλ. έναντι κερδών €7,5 εκατ. του 2011.

Οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου παρουσιάζουν βελτίωση κατά 11,4% και ανήλθαν σε €32,9 εκατ. έναντι €37, 2 εκατ., ενώ για την Εταιρεία παρουσιάζουν βελτίωση κατά 9% και ανήλθαν σε  €24,4 εκατ. από €26,9 εκατ.

Ο Όμιλος μέσω των 3 εργοληπτικών πτυχίων που διαθέτει (INTRAKAT 7ης τάξης, ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 5ης τάξης και EUROKAT 3ης τάξης), συμμετέχει ανταγωνιστικά στις διαδικασίες δημοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων.

Ο Όμιλος συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες σε έργα υποδομών οπτικών ινών και σταθμών βάσης για λογαριασμό των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων και συνεχίζει να εκτελεί με επιτυχία μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα). Παράλληλα, στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων συμμετέχει σε διαγωνισμούς των οποίων οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων έργων στις 31.12.2012 ανερχόταν σε € 253 εκατ. πλέον € 174 εκατ. νέα έργα στα οποία έως και τον Μάρτιο του 2013, ο Όμιλος ως μειοδότης, αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την τελική υπογραφή τους.