2010

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 βάσει Δ.Π.Χ.Α.

Διατήρηση της κερδοφορίας για την INTRAKAT
κατά το Εννεάμηνο 2010
Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων: €265 εκατ
.

Παιανία, Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2010 – Διατήρηση της κερδοφορίας και σταθερότητα χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 της INTRAKAT με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Τα αποτελέσματα της εταιρείας δια-μορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το εννεάμηνο 2010 διαμορφώθηκε στα 142,8 εκατ. ευρώ έναντι 154,6 εκατ. ευρώ το  αντίστοιχο διάστημα του 2009. Το EBITDA παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,8 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ το περιθώριο EBITDA επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών είναι 5,3%

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το  2009 και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη σε 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το 2009.

Μητρική

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 98,2 εκατ. ευρώ, έναντι 113,1 εκατ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο του 2009. Το EBITDA ανήλθε στα 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι 6,9 εκατ. ευρώ το 2009. Το περιθώριο EBITDA επί του κύκλου εργασιών είναι 7,4%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,0 εκατ. ευρώ το 2009 και τα καθαρά κέρδη σε 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ το 2009

Παράλληλα σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν κατά το εννεάμηνο 2010, σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι συνολικές υποχρεώσεις, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος 2009, ως εξής:

Όμιλος

o        Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, μείωση κατά 8,08%

o        Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος, μείωση κατά 9,56%

o        Συνολικές υποχρεώσεις, μείωση κατά 5,51%

Μητρική

o        Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, μείωση κατά 15,03%

o        Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος, μείωση κατά 19,71%

o        Συνολικές υποχρεώσεις, μείωση κατά 8,30%

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανέρχεται σε 265 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των έργων στα οποία η εταιρεία έχει αναδειχθεί μειοδότης και αναμένει την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.Ο Όμιλος INTRAKAT  με μοχλό ανάπτυξης την καινοτομία στοχεύει στην εντονότερη δραστηριοποίηση του στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων (έργα διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης), της διαχείρισης απορριμμάτων (waste to energy) και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης-εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων φωτοβολταϊκών πάρκων).  Ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την συμμετοχή σε αιολικά πάρκα. Επίσης σημαντική είναι η παρουσία του Ομίλου στο εξωτερικό (Ρουμανία,  Κύπρο, Αλβανία, Συρία και Πολωνία) όπου υλοποιούνται σημαντικά έργα τεχνολογικής αιχμής.

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η Intrakat αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 473 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T:
21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com