2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2010 βάσει Δ.Π.Χ.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.–      Αύξηση των πωλήσεων: +13% 

–      Διατήρηση κερδοφορίας 

–      Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων την 31/03/10: €200 εκατ.Παιανία, 28 Μαΐου 2010 – Τα αποτελέσματα Ά Τριμήνου 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

 • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών: 51,2 εκατ. ευρώ έναντι 45,3 εκατ. ευρώ το  αντίστοιχο διάστημα του 2009 (+ 13%)
 • EBITDA: 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το 2009
 • Περιθώριο EBITDA: 5,5% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών
 • Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων: 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ. ευρώ το  2009
 • Ενοποιημένα καθαρά κέρδη (μετά φόρων και δικ. μειοψηφίας): 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι 0,56 εκατ. ευρώ το 2009

Μητρική

 • Κύκλος εργασιών: 35,5 εκατ. ευρώ, έναντι 33,2 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2009 (+ 7%)
 • EBITDA: 2,7 εκατ. ευρώ, διατηρήθηκε σταθερό έναντι του 2009
 • Περιθώριο EBITDA: 7,6% επί του κύκλου εργασιών
 • Κέρδη προ φόρων: 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το 2009
 • Καθαρά Κέρδη: 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το 2009
 • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανερχόταν την 31η/03/2010 σε €200 εκατ.

Θετικά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της INTRAKAT κατά το Α’ Τρίμηνο του 2010 παρά τις κρίσιμες χρηματοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν διεθνώς.

Οι βασικοί στόχοι της διοίκησης της εταιρείας επικεντρώνονται στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων, των έργων διαχείρισης φυσικών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία αναμένεται να δημοπρατηθούν άμεσα. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στα έργα διαχείρισης απορριμμάτων με έντονο να παραμένει το ενδιαφέρον της εταιρείας για τα έργα υποδομών στο φυσικό αέριο, την οδοποιία και τα ευρυζωνικά δίκτυα.

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 535 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat

T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com