2010

Οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου 2010 βάσει Δ.Π.Χ.Α.

Σταθερά παραμένουν τα αποτελέσματα της INTRAKAT κατά το Α’ Εξάμηνο 2010
Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων την 30/06/10: €200 εκατ.

Παιανία, Τρίτη 31 Αυγούστου 2010 – Τα αποτελέσματα εξαμήνου 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Αύξηση κατά 2,7% σημείωσαν οι πωλήσεις του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο της χρήσης 2010 και διαμορφώθηκαν σε € 102,5 εκατ. έναντι € 99,8 εκατ. του 1ου εξαμήνου του έτους 2009.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. έναντι € 2,98 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2009 και παρουσιάζονται μειωμένα κατά 6% ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 1,44 εκατ. έναντι € 1,72 εκατ. και παρουσιάζουν μείωση 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, η οποία οφείλεται κυρίως στην έκτακτη εισφορά προς το Δημόσιο που επιβλήθηκε και σε επίπεδο ομίλου ανήλθε στο ποσό των € 557,25 χιλ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε € 6,8 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 24%.

Μητρική

Σε επίπεδο Εταιρείας οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 69,5 εκατ. έναντι € 74,6 εκατ. και εμφανίζονται μειωμένες κατά 7% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του έτους 2009.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2 εκατ. έναντι € 2,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2009 και εμφανίζονται μειωμένα κατά 13,7% ενώ τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 1,2 εκατ. έναντι € 1,56 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009 και παρουσίασαν μείωση 23,3% η οποία οφείλεται κυρίως στην έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε προς το Δημόσιο και σε επίπεδο εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 376,38 χιλ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας, ανήλθαν σε € 5 εκατ. έναντι € 5,9 εκατ. του Α’ εξαμήνου του 2009 παρουσιάζοντας μείωση 14% που αποδίδεται στην φύση των έργων που εκτελέστηκαν στο 1ο εξάμηνο του 2010.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου INTRAKAT την 30/6/2010 ανερχόταν στα 200 εκατ. ευρώ περίπου.

Στις αρχές του Β’ εξαμήνου 2010 αναλήφθηκαν από την εταιρεία και είναι προς υπογραφή έργα συνολικής αξίας 60 εκατ. ευρώ περίπου.

________________________________________

Σταθερότητα χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2010 της INTRAKAT, παρά τις ιδιαίτερα κρίσιμες χρηματοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες επηρεάζουν έντονα και τον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο.

Ο όμιλος INTRAKAT έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε τομείς στους οποίους έχει δυνατότητα διατήρησης ανάπτυξης. Ειδικότερα έμφαση δίνεται στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων και των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενώ έχει τοποθετηθεί στρατηγικά μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του με την SUEZ ENVIRONNMENT και την εξαγορά της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ και αναμένει τις εξελίξεις στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 505 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr , Web: www.intrakat.com