2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2009

Αύξηση των πωλήσεων: +11%

∆ιατήρηση κερδοφορίας

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων την 31/12/09: €250 εκατ.

Παιανία, 30 Μαρτίου 2010 – Τα αποτελέσματα χρήσης 2009 με βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

 • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών: 210,2 εκατ. ευρώ έναντι 189,1 εκατ. ευρώ το 2008 (+ 11%)
 • EBITDA: 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι 8,9 εκατ. ευρώ το 2008
 • Περιθώριο EBITDA: 3,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών
 • Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων: 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το 2008
 • Ενοποιημένα καθαρά κέρδη (μετά φόρων και δικ. μειοψηφίας): 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το 2008

Μητρική

 • Κύκλος εργασιών: 152,2 εκατ. ευρώ, έναντι 144,8 εκατ. ευρώ το 2008 (+ 5,11%)
 • EBITDA: 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 6,9 εκατ. ευρώ το 2008
 • Περιθώριο EBITDA: 4,7% επί του κύκλου εργασιών
 • Κέρδη προ φόρων: 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το 2008
 • Καθαρά Κέρδη: 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ το 2008
 • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανερχόταν την 31η/12/2009 σε €250. εκατ.

Το 2009 συνεχίστηκε η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Intrakat. Σημαντικοί στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας επετεύχθησαν παρά τις αντίξοες επιχειρηματικές και οικονομικές συγκυρίες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στη διάρκεια του έτους διατηρήθηκαν σταθεροί οι ρυθμοί ανάπτυξης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα της Intrakat, τα οποία κινήθηκαν ανοδικά παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 11% στον κύκλο εργασιών. Η άνοδος αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστικό τομέα, στα κατασκευαστικά έργα και τα έργα ευρυζωνικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η INTRAKAT κατά το 2009 αναβάθμισε το εργοληπτικό της πτυχίο και κατατάχθηκε στην ανώτατη (7η) τάξη ΜΕΕΠ προκειμένου να διευρύνει το πεδίο ανάληψης κατασκευαστικών έργων. Με κύριο άξονα του σχεδιασμού της, την επέκταση στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων και των έργων διαχείρισης φυσικών πόρων και πράσινης ανάπτυξης, η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του 50% της εξειδικευμένης σε αντίστοιχα έργα εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ, η οποία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης ΜΕΕΠ, ενώ ο όμιλος διαθέτει και πτυχίο 3ης τάξης μέσω της θυγατρικής του EUROKAT ATE. Η ίδρυση της Fracasso Hellas στο τέλος του 2009 από κοινού με την ιταλική Fracasso SpA, διευρύνει το αντικείμενο της εταιρείας και σε νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2009

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 575 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T:
21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr , Web: www.intrakat.com