2008

Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2007 βάσει Δ.Π.Χ.Π

Παιανία, 31 Μαρτίου 2008 – Τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT.

Εντυπωσιακή αύξηση της δραστηριότητας και των μεγεθών παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 της INTRAKAT τόσο με τη σημαντική ενίσχυση των εργασιών αλλά και με την αναστροφή των αποτελεσμάτων με τον όμιλο να επιστρέφει πλέον ουσιαστικά στην κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 47% εμφανίζει για τη χρήση 2007 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 152 εκατ. έναντι 103,7 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2006.

Αντίστοιχα, το μικτό κέρδος του Ομίλου σημείωσε αύξηση κατά 117% και διαμορφώθηκε σε 16,5 εκατ. έναντι 7,6 εκατ. τη χρήση 2006 ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 10,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 7,3% το 2006.

Σε κέρδη ύψους 7,3 εκατ. ανήλθαν τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου (EBITDA), σημειώνοντας αναστροφή από ζημίες ύψους 1,1 εκατ. τη χρήση 2006. Ανάλογη είναι η πορεία των συνολικών ενοποιημένων αποτελεσμάτων του ομίλου προ φόρων και τόκων (EBIT), τα οποία ανήλθαν σε κέρδη 3,9 εκατ. έναντι ζημιών ύψους 4,2 εκατ. το 2006. Τέλος, τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) της χρήσης 2007 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 676 χιλ. από ζημίες ύψους 2.432 χιλ. το 2006.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2007 διαμορφώθηκε σε 374 εκατ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 επιβεβαιώνουν έμπρακτα την επιτυχή έκβαση της διοικητικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης της τελευταίας τριετίας καθώς και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος προβλέπει την ανάπτυξη μέσω της ανάληψης  σύνθετων τεχνολογικών έργων ευρυζωνικών υποδομών, όπου η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση, καθώς και στη διάθεση νέων προϊόντων στον τομέα των σύνθετων μεταλλικών κατασκευών. Όλα αυτά είναι απόρροια  της αξιοποίησης της υψηλής εξειδίκευσης, τεχνογνωσίας, της επιτυχούς αναδιάρθρωσης και της διαρκούς βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Οι στόχοι της εταιρείας για το 2008, επικεντρώνονται στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας στους τομείς των αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω στρατηγικών συνεργασιών, του real estate με την ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον τομέα της ανάπτυξης της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) και στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης στερεών και ρευστών αποβλήτων (waste to energy), ο οποίος παρουσιάζει αυξανόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2007

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έργα ευρυζωνικών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 586 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr  , Web: www.intrakat.eu