2008

Νέα έργα κατασκευής μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών συνολικού προϋπολογισμού 1,9 εκατ. ευρώ

Παιανία, 18 Σεπτεμβρίου 2008 – Δύο νέα έργα ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, προστίθενται στον σημαντικό αριθμό έργων που εκτελεί η INTRAKAT στον εξειδικευμένο τομέα  κατασκευής  μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, στον οποίο κατέχει ηγετική θέση.

Η INTRAKAT υπέγραψε πρόσφατα τις σχετικές συμβάσεις με τους Δήμους Κομοτηνής και Θηβαίων, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 1,08 εκατ. ευρώ και 0,824 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Στις συμβάσεις προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και των υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης. Τα δίκτυα θα είναι συνολικού μήκους 15 χλμ για το Δήμο Κομοτηνής και 11,5 χλμ για το Δήμο Θηβαίων, ενώ οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2009.

Η κατασκευή των δικτύων εντάσσεται στο Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) και συνιστά μοχλό ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής στην ελληνική επικράτεια, ιδιαίτερα δε στην περιφέρεια, παρέχοντας νέες εξελιγμένες τεχνολογίες και αναβάθμιση των υπηρεσιών σε πολλούς τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής  δραστηριότητας.

Με την ανάληψη των ανωτέρω έργων υλοποιείται με συνέπεια ο στρατηγικός σχεδιασμός της Intrakat για περαιτέρω διείσδυση στο χώρο των εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής όπου η εταιρεία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τη διάθεση 29.163.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ. Η αναλογία είναι 3 νέες για κάθε 5 παλαιές με τιμή διάθεσης 0,55 Ευρώ ανά μετοχή. Τα συνολικά έσοδα της αύξησης θα ανέρχονται μέχρι του ποσού των 16,04 εκατ. Ευρώ και προορίζονται για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας καθώς και για τη χρηματοδότηση νέων έργων. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων είναι από τις 12 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2008 και πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 570 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.com