2003

Σύσταση Εταιρίας INTRACOM Ltd Skopje

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποχρέωσης των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Εταιρειών, ανακοινώνεται ότι η INTRAKAT, από κοινού με την εταιρεία INTRACOM, σύστησε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία “INTRACOM Ltd Skopje”, η οποία εδρεύει στα Σκόπια και το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ, στο οποίο η Εταιρία μας συμμετέχει κατά ποσοστό 30% και η INTRACOM κατά 70%.

Αντικείμενο της “INTRACOM Ltd Skopje” είναι η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του σχετικού με αυτά εξοπλισμού, η πώληση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων επικοινωνίας, η εισαγωγή – εξαγωγή, προμήθεια, τοποθέτηση, έλεγχος εκτέλεσης και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανικού υλικού και λογισμικού, εξαρτημάτων και στοιχείων, συσκευών ελέγχου και μέτρησης και συστημάτων πληροφορικής, η επισκευή και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού υλικού και συστημάτων πληροφορικής καθώς επίσης παροχή υπηρεσιών στην τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών σχετικά με την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων (λογισμικού, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων πληροφορικής, κλπ.).

Η Εταιρεία, επίσης, θα έχει δραστηριότητες, σχετικές με εμπορικές εργασίες εξωτερικού και δη οικονομικές, οργανωτικές και τεχνολογικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές και μηχανολογικές υπηρεσίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στο εξωτερικό, εμπορία τερματικού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών, υπηρεσίες τροφοδοσίας για φιλοξενία προσώπων, διεθνείς μεταφορές και εκπροσώπηση εμπορικών οίκων του εξωτερικού.