2011

Όμιλος INTRAKAT – Οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Παιανία, 31 Μαΐου 2011

Τα αποτελέσματα Ά Τριμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

  • Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών: 33,23 εκατ. ευρώ έναντι 51,19 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2010 (-35,09%)
  • EBITDA: 2,54 εκατ. ευρώ έναντι 2,85 εκατ. ευρώ το 2010 (-11,03%)
  • Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων: 1,05 εκατ. ευρώ από 1,24 εκατ. ευρώ το 2010 (-14,89%)
  • Ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας: 0,59 εκατ. ευρώ έναντι 0,74 εκατ. ευρώ το 2010 (-19,48%).

Μητρική

  • Κύκλος εργασιών: 19,21 εκατ. ευρώ έναντι 35,52 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2010 (-45,93%)
  • EBITDA: 2,36 εκατ. ευρώ από 2,72 το 2010 (-13,37%)
  • Κέρδη προ φόρων: 0,93 εκατ. ευρώ έναντι 1,23 εκατ. ευρώ το 2010 (-24,57%)
  • Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας: 0,51 εκατ. ευρώ έναντι 0,78 εκατ. ευρώ το 2010 (-33,83%)

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν μείωση και διαμορφώθηκαν σε 142,7 εκατ. ευρώ από 148,9 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις σε επίπεδο εταιρείας μειώθηκαν σε 93,3 εκατ. ευρώ το 2011 από 97,8 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα διοικητικά έξοδα του Ομίλου μειώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ το 2011 από 4,3 εκατ. ευρώ το 2010 και της εταιρείας σε 2,6 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 31/3/11 ανήλθε σε 91,9 εκατ. ευρώ από 91,3 εκατ. ευρώ το 2010 και της εταιρείας σε 95,6 εκατ. ευρώ έναντι 94,9 εκατ. ευρώ το 2010.

Οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις διατηρήθηκαν σε σταθερό επίπεδο και ανήλθαν για τον Όμιλο σε 54 εκατ. ευρώ έναντι 53,3 εκατ. ευρώ το 2010 και της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 40,3 εκατ. ευρώ από 39,4 εκατ. ευρώ το 2010.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανερχόταν την 31η/03/2011 σε €210 εκατ. πλέον νέων έργων ύψους 65 εκατ. ευρώ των οποίων αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή τους.

Ο Όμιλος INTRAKAT συμμετέχει ανταγωνιστικά στις διαδικασίες δημοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων μέσω των τριών εργοληπτικών πτυχίων που διαθέτει στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού όπου υπάρχει ανάπτυξη ενώ παράλληλα αναμένονται οι εξελίξεις στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων (έργα διαχείρισης φυσικών πόρων, έργα πράσινης ανάπτυξης) και της διαχείρισης απορριμμάτων.

Σχετικά με την Intrakat

Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 437 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 21–06674346 E: ipapav@intrakat.gr Web: www.intrakat.com