2011

Όμιλος INTRAKAT – Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Παιανία, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Τα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το εννιάμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε €95,7 εκατ. έναντι €142,8 εκατ. του εννιαμήνου του 2010 σημειώνοντας μείωση κατά 33%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €7,4 εκατ. έναντι €7,6 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 2,37%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €740 χιλ. έναντι €2,9 εκατ. και μειώθηκαν κατά 74,85%.

Μητρική

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €50,7 εκατ. έναντι €98,3 εκατ. σημειώνοντας μείωση 48,4% σε σχέση με το εννιάμηνο του 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA), ανήλθαν σε €5,1 εκατ. έναντι €7,3 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 30,1%.

Μειωμένες κατά 17,6% εμφανίζονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου στο τέλος του εννιαμήνου του 2011 που ανήλθαν σε €122,7 εκατ. έναντι €148,9 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας η μείωση είναι 24,02% και ανήλθαν σε €74,3 εκατ. έναντι €97,8 εκατ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο Όμιλος INTRAKAT ανέρχονταν την 30/09/2011 στα €187,5 εκατ., πλέον €109,2 εκατ. νέες συμβάσεις στις οποίες έχει μειοδοτήσει και αναμένεται η τελική υπογραφή τους.

Σχετικά με την Intrakat

Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 391 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 21–06674346 E: ipapav@intrakat.gr Web: www.intrakat.com