2011

Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2010 βάσει Δ.Π.Χ.Α.

Παιανία, 31 Μαρτίου 2011

Τα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα για το 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ανακοίνωσε ο όμιλος INTRAKAT, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2010 διαμορφώθηκε στα 191,8 εκατ. ευρώ έναντι 210,2 εκατ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 8,7%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 10,29 εκατ. ευρώ έναντι 7,67 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,1%. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 5% και διαμορφώθηκαν σε 1,24 εκατ. ευρώ, έναντι 1,18 εκατ. ευρώ το 2009 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 41,4% και ανήλθαν σε 2,05 εκατ. ευρώ έναντι 1,45 εκατ. ευρώ το 2009.

Μητρική

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 129,80 εκατ. ευρώ, έναντι 152,18 εκατ. ευρώ το 2009 σημειώνοντας μείωση κατά 14,7%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 9,17 εκατ. ευρώ, έναντι 7,10 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,1%. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση κατά 39,7% και ανήλθαν σε 2,31 εκατ. ευρώ, έναντι 3,84 εκατ. ευρώ το 2009.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 12,7% για το 2010 και διαμορφώθηκαν σε 151,1 εκατ. ευρώ έναντι 173,1 εκατ. ευρώ το 2009 και σε επίπεδο εταιρείας μειώθηκαν κατά 22,7% και διαμορφώθηκαν σε 102,65 εκατ. ευρώ από 132,89 εκατ. ευρώ το 2009.Οι αρνητικές επιπτώσεις της ελληνικής οικονομίας, μετά τις εξελίξεις του 2010, επηρέασαν ανάλογα και τον κατασκευαστικό κλάδο ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει τις σημαντικές μειώσεις των δημοσίων δαπανών για έργα υποδομής που λαμβάνονται ως μέτρο για τη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων, την εμφανή μείωση των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών έργων που δημοπρατούνται αλλά και το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας που υπάρχει στην ελληνική αγορά.

Ο Όμιλος INTRAKAT έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ότι είναι σε θέση να διατηρήσει σταθερά τα βασικά του οικονομικά μεγέθη και κατά το 2011, λαμβανομένου υπόψη ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει αναλάβει ανερχόταν την 31/12/2010 σε 250 εκατ. ευρώ περίπου.

Στο τέλος του 2010 ο Όμιλος ανέλαβε να κατασκευάσει έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 85 εκατ. ευρώ και συνεχίζει να συμμετέχει ανταγωνιστικά στις διαδικασίες δημοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων μέσω των τριών εργοληπτικών πτυχίων που διαθέτει ενώ έχει τοποθετηθεί στρατηγικά και αναμένει εξελίξεις στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων (έργα διαχείρισης φυσικών πόρων, έργα πράσινης ανάπτυξης) και στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων.

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η Intrakat αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 473 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T:
21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com