2009

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 βάσει Δ.Π.Χ.Α.

Αύξηση των πωλήσεων: +20%
Ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας
Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων: 285 εκατ. ευρώ

Παιανία, 27 Νοεμβρίου 2009 – Τα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος
1.
   Ενοποιημένος κύκλος εργασιών: 154,6 εκατ. ευρώ έναντι 128,7 εκατ. ευρώ το  εννεάμηνο του 2008 (+ 20,1%)
2.   EBITDA: 7,8 εκατ. ευρώ, έναντι 9,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008
3.   Περιθώριο EBITDA: 5,0% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών
4.   Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων: 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το  εννεάμηνο του 2008
5.   Ενοποιημένα καθαρά κέρδη (μετά φόρων και δικ. μειοψηφίας): 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008

Μητρική
1.   Κύκλος εργασιών: 113,1 εκατ. ευρώ, έναντι 103,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008 (+ 9,9%)
2.   EBITDA: 7,0 εκατ. ευρώ, έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008
3.   Περιθώριο EBITDA: 6,2% επί του κύκλου εργασιών
4.   Κέρδη προ φόρων: 3,0 εκατ. ευρώ, έναντι 2,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008
5.   Καθαρά Κέρδη: 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008
6.   Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανερχόταν την 30η/09/2009 σε 285 εκατ.

Σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ομίλου INTRAKAT το 3ο τρίμηνο του 2009, καταγράφοντας αύξηση κατά 20% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου 2008 και 10% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2008.
Η INTRAKAT κατά το 9μηνο 2009, πέραν των σημαντικών έργων που εκτελεί στον τομέα των κατασκευών, ανέλαβε νέα έργα ευρυζωνικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες διευρύνοντας τη δραστηριότητά της  σε νέους τομείς.
Με κύριο άξονα, την επέκταση στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων και των έργων διαχείρισης φυσικών πόρων, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά του 50% της εξειδικευμένης σε αντίστοιχα έργα εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, η οποία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης ΜΕΕΠ. Η ως άνω επένδυση προσδίδει στις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που προκύπτουν από την υφιστάμενη στρατηγική συνεργασία με τη SUEZ Environnement στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς εξασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής βιώσιμων, τεχνολογικά προηγμένων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα έργων πράσινης ανάπτυξης.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2009

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ, από το Νοέμβριο 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το 2005 απορρόφησε την Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των  τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων. Υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 603 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 2106674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com