2001

Οικονομικά Στοιχεία 2001 της INTRAKAT

Σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων της, σημείωσε η INTRAKAT. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, για τη χρήση 2001. Ανήλθε σε 86,5 εκατ. Εuro, σημειώνοντας αύξηση κατά 42,5%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και μετά από αναλογία μετόχων μειοψηφίας για το 2001, ανήλθαν σε 17,5 εκατ. Εuro, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 59%.

Η INTRAKAT δραστηριοποιείται έντονα και στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, όπου εκτελούνται σημαντικά έργα υποδομής, μέσω των θυγατρικών εταιριών της και ειδικότερα, την INTRACOM CONSTRUCT S.A. με έδρα τη Ρουμανία και την νεοϊδρυθείσα INTRALBAN S.A. με έδρα την Αλβανία. Ο κύκλος εργασιών της INTRACOM CONSTRUCT S.A. στη Ρουμανία ανήλθε σε 34,2 εκατ. Εuro το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 142%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2001 ανήλθαν σε 11,8 εκατ. Εuro, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 137%.

H INTRALBAN S.A. στην Αλβανία με τρίμηνη δραστηριότητα στο ίδιο αντικείμενο, παρουσίασε κύκλο εργασιών 4,3 εκατ. Εuro και κέρδη προ φόρων 1,8 εκατ. Εuro.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της INTRAKAT αφορά κυρίως στη μελέτη και εγκατάσταση σύνθετων τηλεπικοινωνιακών έργων, συστημάτων και δικτύων πληροφορικής, βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, έργων φυσικού αερίου και έργων πολιτικού μηχανικού. Η Εταιρεία εκτελεί έργα για τις μεγαλύτερες εταιρείες του τηλεπικοινωνιακού τομέα, όπως Ο.Τ.Ε., COSMOTE, PANAFON, TELESTET, ΙΝΤRACOM, MOLDTELECOM, COSMOROM καθώς και άλλες εταιρείες που εκτελούν έργα μεγάλης κλίμακας, όπως Δ.ΕΠ.Α., Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κλπ.

H στρατηγική της Εταιρείας συνίσταται στην περαιτέρω ενίσχυση της ήδη εδραιωμένης θέσης της στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών έργων, στην απόκτηση πτυχίου 6ης τάξης για την ανάληψη σημαντικών έργων υποδομής και στην περαιτέρω επέκταση σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές για τα επόμενα χρόνια καθώς οι εξελίξεις στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο (απελευθέρωση αγορών στο τηλεπικοινωνιακό και ενεργειακό τομέα, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων μορφών ενέργειας, Ολυμπιακά έργα, έργα Γ΄ Κ.Π.Σ., Αυτοχρηματοδοτούμενα Οδικά Έργα) δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες ανάληψης έργων από την INTRAKAT, η οποία διαθέτει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση και εκτέλεση σύνθετων έργων με το “κλειδί στο χέρι” καθώς και έργων υψηλής τεχνολογίας.

Η Εταιρεία προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάταξή της στην προβλεπόμενη από το Ν. 2940/2001, 6η τάξη Μ.Ε.Ε.Π., απέκτησε πρόσφατα το σύνολο των μετοχών της κατέχουσας εργοληπτικό πτυχίο Ε’ τάξεως του ΜΕΕΠ, Ανώνυμης Εταιρείας Μ – Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ. Σε συνέχεια της εν λόγω εξαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM KΑΤΑΣΚΕΥΕΣ αποφάσισε την απορρόφηση της Μ – Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΚΝ. 2190/20, ως ισχύει, και του Ν. 2166/1993.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2001