2001

Εισαγωγή της INTRAKAT στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εισαγωγής της εταιρείας INTRAKAT στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η Δημόσια Εγγραφή θα λάβει χώρα από την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2001 έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2001, με Κύριους Αναδόχους την Alpha Finance και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Σύμβουλο Έκδοσης την Telesis Χρηματιστηριακή Α.Ε.

Τα έσοδα της Δημόσιας Εγγραφής θα διατεθούν για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πάγια, εξαγορές και κεφάλαιο κίνησης για την εκτέλεση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της INTRAKAT αφορά κυρίως στη μελέτη και εγκατάσταση σύνθετων τηλεπικοινωνιακών έργων, συστημάτων και δικτύων πληροφορικής, βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, έργων φυσικού αερίου και έργων πολιτικού μηχανικού. Η Εταιρεία εκτελεί έργα για τις μεγαλύτερες εταιρείες του τηλεπικοινωνιακού τομέα, όπως Ο.Τ.Ε., COSMOTE, PANAFON, TELESTET, ΙΝΤRACOM, MOLDTELECOM, COSMOROM καθώς και άλλες εταιρείες που εκτελούν έργα μεγάλης κλίμακας, όπως Δ.ΕΠ.Α., Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κλπ.

Επιπρόσθετα, η INTRAKAT δραστηριοποιείται έντονα και στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης όπου εκτελούνται σημαντικά έργα υποδομής, μέσω των θυγατρικών εταιριών της και ειδικότερα, την INTRACOM CONSTRUCT S.A. με έδρα τη Ρουμανία και την νεοϊδρυθείσα INTRALBAN S.A. με έδρα την Αλβανία. Ο κύκλος εργασιών της INTRACOM CONSTRUCT S.A. στη Ρουμανία ανήλθε σε 4.803 εκατ. δρχ. το 2000 και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 15.572 εκατ. δρχ. το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 224%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2000 ανήλθαν σε 1.694 εκατ. δρχ. και εκτιμάται ότι το 2001 θα ανέλθουν σε 4.863 εκατ. δρχ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 187%.

Σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2000 ανήλθε σε 20.733 εκατ. δρχ. και αναμένεται το 2001 να διαμορφωθεί σε 31.957 εκατ. δρχ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων για το 2000 ανήλθαν σε 4.621 εκατ. δρχ. και αναμένεται να διαμορφωθούν σε 7.454 εκατ. δρχ. το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 61%.

H στρατηγική της Εταιρείας συνίσταται στην περαιτέρω ενίσχυση της ήδη εδραιωμένης θέσης της στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών έργων, στην απόκτηση πτυχίου 6ης τάξης για την ανάληψη σημαντικών έργων υποδομής και στην περαιτέρω επέκταση σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές για τα επόμενα χρόνια καθώς οι εξελίξεις στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο (απελευθέρωση αγορών στο τηλεπικοινωνιακό και ενεργειακό τομέα, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων μορφών ενέργειας, Ολυμπιακά έργα, έργα Γ΄ Κ.Π.Σ., Αυτοχρηματοδοτούμενα Οδικά Έργα) δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες ανάληψης έργων από την INTRAKAT, η οποία διαθέτει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση και εκτέλεση σύνθετων έργων με το “κλειδί στο χέρι” καθώς και έργων υψηλής τεχνολογίας.