2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π.

Τα αποτελέσματά του ανακοίνωσε ο όμιλος INTRAKAT για την οικονομική χρήση 2005 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο 2005 διαμορφώθηκε σε 47,3 εκατ. ευρώ έναντι 46,8 εκατ. ευρώ το 2004 σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξεως του 1%, η οποία αποτιμάται θετικά από τη διοίκηση του ομίλου, υπό το πρίσμα της ευρύτερης ύφεσης που παρουσιάζει ο κλάδος των κατασκευών στην ελληνική αγορά μετά την ολοκλήρωση των ολυμπιακών έργων και των σημαντικών καθυστερήσεων στην πρόοδο των δημοσίων έργων.

Τα μικτά κέρδη σε ενοποιημένη βάση παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 27,7% και διαμορφώθηκαν σε 9,0 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 18,9% έναντι 26,5% το 2004, γεγονός που αποδίδεται στις καθυστερήσεις αποζημιώσεων των δημοσίων έργων καθώς και στη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους στα κατασκευαστικά έργα, προκειμένου να διατηρηθούν τα υφιστάμενα μερίδια αγοράς που κατέχει ο όμιλος στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2004. Επισημαίνεται, ότι κατά το 2005 ο όμιλος με σκοπό τη διασφάλιση της επιτυχημένης πορείας ανάπτυξής του, επεκτάθηκε σε μια σειρά από νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς επίσης και σε νέες αγορές του εξωτερικού με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσης να έχουν επιβαρυνθεί με κόστος, το οποίο αφορά στην λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων που δεν έχουν ακόμη φθάσει στο στάδιο ωρίμανσης και απόδοσης.

Τα ανωτέρω γεγονότα επηρέασαν ανάλογα και τα υπόλοιπα μεγέθη των αποτελεσμάτων του 2005 μετακυλίοντας την αναμενόμενη προοπτική σε επόμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη προ φόρων, για τη χρήση 2005 διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ το 2004, ενώ τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το 2004.

Στη χρήση 2006, ο όμιλος INTRAKAT, έχοντας απορροφήσει την εταιρεία INTRAMET, δραστηριοποιείται πλέον στον ευρύτερο κατασκευαστικό και επιχειρηματικό χώρο, μέσα από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ευέλικτο σχήμα που περιλαμβάνει τρεις αυτόνομες επιχειρησιακές μονάδες: των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιακών έργων και των μεταλλικών κατασκευών.

Η στρατηγική υλοποίησης των στόχων της εταιρείας βασίζεται κυρίως στους εξής άξονες:

  • Αξιοποίηση συνεργατών του Ομίλου και των συγγενών Ομίλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την δραστηριοποίηση σε έργα περιβάλλοντος, ενέργειας, παραχωρήσεων, οικιστικών αναπτύξεων, ευρυζωνικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων φυσικού αερίου και αθλητικού ενδιαφέροντος.
  • Συμμετοχή σε επιχειρηματικά σχήματα παραχωρήσεων αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων και ιδιωτικών έργων υποδομής.
  • Εκμετάλλευση των εξειδικεύσεων της εταιρείας τόσο στους τομείς των παραδοσιακών δημοσίων και ιδιωτικών έργων όσο και στους τομείς τηλεπικοινωνιακών, σύνθετων μεταλλικών κατασκευών, δικτύων φυσικού αερίου, ευρυζωνικών δικτύων και αθλητικών εγκαταστάσεων

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2005