2023

Γνωστοποίηση ορισμού ανώτατου διευθυντικού στελέχους

Παιανία, Τρίτη 14/03/2023 – Η εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., σε συνέχεια της από 10.03.2023 αναθεώρησης του οργανογράμματος της Εταιρείας, ο κ. Αναστάσιος Αρανίτης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.