2023

Γνωστοποίηση μερικής αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

Παιανία, 08/11/2023

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 και την Απόφαση 25 (Συνεδρίαση 17.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 08.11.2023 αποφάσισε την τροποποίηση της χρήσης μέρους των καθαρών κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 17.12.2021 και τα οποία ανήλθαν σε €50.809.552,50.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη (α) την υπογραφή της από 31.03.2023 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (εφεξής η «ΑΚΤΩΡ») και (β) την επικείμενη ολοκλήρωση της απόκτησης των ως άνω μετοχών και του γεγονότος ότι η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής εξυπηρετεί το μακροπρόθεσμο επενδυτικό της σχέδιο, διαπίστωσε ότι η αλλαγή της χρήσης μέρους των προαναφερθέντων αντληθέντων και αδιαθέτων κατά τις 06.11.2023 κεφαλαίων εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Εταιρείας, αποφάσισε την διάθεση €7.800.000 για την κάλυψη από την Εταιρεία μέρους του τιμήματος της ως άνω εξαγοράς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, που συντάχθηκε προς υλοποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17.12.2021 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 21.01.2022, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια επρόκειτο να διατεθούν ως εξής:

α)  €20 εκ. για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ,

β)   €15 εκ. για τη χρηματοδότηση νέων έργων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων και

γ)   €15,8 εκ. για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Eταιρείας.

Σύμφωνα με την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (που συμπεριλαμβάνεται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01-30.06.2023) μέχρι τις 30.06.2023 είχαν διατεθεί:

α)  €19,1 εκ. για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ,

β)   €7,1 εκ. για τη χρηματοδότηση νέων έργων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων και

γ)   €15,8 εκ. για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Eταιρείας.

Περαιτέρω, κατά την 06.11.2023 είχαν διατεθεί:

α)  €19,1 εκ. για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ,

β)   €7,2 εκ. για τη χρηματοδότηση νέων έργων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων και

γ)   €15,8 εκ. για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.

Συνεπώς, το εναπομείναν στις 06.11.2023 αδιάθετο ποσό των €7,8 εκατ., από το σύνολο των €15 εκατ., το οποίο προοριζόταν να διατεθεί για την χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων, κρίνεται σκόπιμο να διατεθεί για την κάλυψη μέρους του τιμήματος  της προαναφερθείσας εξαγοράς του 100% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ, ήτοι να διατεθεί για επενδύσεις στον κλάδο της κατασκευής.

Τα υπόλοιπα ποσά ανά κατηγορία χρήσης παραμένουν ως είχε προβλεφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω μερική αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων δεν απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς η αλλαγή χρήσης δεν είναι σημαντική και δεν υπερβαίνει το 20% των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 22 ν. 4706/2020.

Κατωτέρω παρατίθεται ο πίνακας διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της ΑΜΚ 2021, όπως διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω τροποποίηση χρήσης (ποσά σε εκ. € στρογγυλοποιημένα):

 

Σκοπός διάθεσης αντληθέντων  κεφαλαίωνΑρχική κατανομή διάθεσης (Ενημερωτικό Δελτίο)Νέα κατανομή διάθεσης με βάση την από 06.11.2023 απόφαση Δ.Σ.Διατεθέν κεφάλαιο  έως την 31.12.2022 Διατεθέν κεφάλαιο έως την 30.06.2023Διατεθέν κεφάλαιο έως την 06.11.2023Συνολικό διατεθέν κεφάλαιο έως την 06.11.2023Υπόλοιπο προς διάθεση 06.11.2023
Α.   Χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.202018,50,160,419,10,9
Β.   Χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ αυτοκινητόδρομων, κτιρίων, διαχείρισης απορριμμάτων, αποκτήσεις ακινήτων ή/και ανάπτυξη ακινήτων ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω157.26,90,140,17,20.00
Γ. Κεφάλαιο Κίνησης15,815,815,80.000.0015,80.00
Δ.   Επενδύσεις στον κλάδο της κατασκευής (εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)0.007,80.000.000.000.007,8
Δαπάνες Έκδοσης0,60,60,60.000.000,60.00
Σύνολο51,451,441,80,30,542,78,7