2023

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Παιανία, 16/5/2023

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 28/9/2022 «Ανακοίνωσης Σχολιασμού Δημοσιεύματος» της Εταιρείας (εφεξής η «Ανακοίνωση»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Όπως ήδη διευκρινίστηκε με την ως άνω Ανακοίνωση, στο πλαίσιο του έργου της Σύμβασης 1248 «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» (εφεξής η «Σύμβαση») στη Γεωγραφική Ζώνη 2, της «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε», η θυγατρική της Εταιρείας κατά ποσοστό 70% εταιρεία ειδικού σκοπού «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ» (εφεξής «Rural Connect») είχε υποβάλει ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (εφεξής η «Επιτροπή»), σχετικές αποζημιωτικές αξιώσεις τις οποίες η ως άνω Επιτροπή έκανε εν μέρει δεκτές για το συνολικό ποσό των 25.417.314 ευρώ.

Εν συνεχεία, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.», προσέφυγε στο διαιτητικό δικαστήριο του οικείου άρθρου της Σύμβασης (εφεξής το «Δικαστήριο»), το οποίο εξέδωσε στις 30/4/2023 την απόφασή του (εφεξής η «Απόφαση»). Η εν λόγω Απόφαση κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία μας στις 11/5/2023. Η Απόφαση, μεταξύ άλλων, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της, υποχρεώνει την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» να καταβάλλει εντόκως στη «Rural Connect» το συνολικό ποσό των 25.417.314 ευρώ. Η ανωτέρω Απόφαση είναι εκτελεστή. Η »Rural Connect» προτίθεται να ασκήσει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματά της, ως αυτά απορρέουν από την Απόφαση.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε νεότερη και σχετική με την υπόθεση εξέλιξη.