2023

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Παιανία 10/01/2023

Θέμα : Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι, κατόπιν της γνωστοποίησης που έλαβε στις 10 Ιανουαρίου 2023, στις 4 Ιανουαρίου 2023, η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε για ίδιο λογαριασμό μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών δύο εκατομμύρια (2.000.000) δικαιώματα προτίμησης (ISIN GRX432003036), στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2022, με μέση τιμή κτήσης 0,2171 λεπτών του ευρώ, συνολικής αξίας τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (434.166,29).

Η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.