2023

Ενημέρωση για την Έκθεση του Δ.Σ. βάσει της παρ. 4.1.3.13.2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Παιανία, 08/11/2023

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.intrakat.gr και έχουν αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως εξειδικεύονται αμέσως κατωτέρω, σχετικά με την εξαγορά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Εταιρεία υπό τους εξής τίτλους:

  • Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.13.2 περ. (1) (γ) και (2) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών» και
  • Έκθεση Αποτίμησης της ΑΚΤΩΡ από την ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (εφεξής η «Deloitte»), βάσει της παραγράφου 4.1.3.13.2 (1)(γ) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.