2023

Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ecomar Phase 3 Terminal Project»

Παιανία, 30/06/2023

Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ecomar Phase 3 Terminal Project»

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (δ.τ. «INTRAKAT») (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία «ECOMAR STORAGE SOLUTIONS FZE», συνδεδεμένη εταιρεία με την εταιρεία «ECOMAR ENERGY SOLUTIONS», με έδρα στη Φουτζέιρα Η.Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς επεξεργασίας και εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και βιώσιμης ασφαλούς διύλισης, για την εκτέλεση του έργου «Ecomar Phase 3 Terminal Project» (εφεξής «το Έργο»).

Το Έργο, προϋπολογισμού συνολικής αξίας τριακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων (382.729.700,00) δολαρίων Η.Π.Α, έχει ως αντικείμενο την κατασκευή σε δύο φάσεις ενός νέου Τερματικού Σταθμού Αποθήκευσης Πετρελαίου δυναμικότητας 1.300.000 m3 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, καθώς περιλαμβάνει την κατασκευή 34 καινούριων δεξαμενών σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς προδιαγραφές και με τα πλέον σύγχρονα υλικά τελευταίας τεχνολογίας. Χάρη στο Έργο αυτό, η Εταιρεία μπαίνει δυναμικά στο χώρο των Oil & Gas Projects, αποκτά σημαντική εμπειρία για την ανάληψη και υλοποίηση αντίστοιχων έργων μελλοντικά και ταυτόχρονα ενισχύει ακόμα περισσότερο το  ανεκτέλεστό της.

Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να εκκινήσει στις αρχές του Αυγούστου 2023 ενώ η διάρκειά του εκτιμάται στα 4 χρόνια.