2023

Γνωστοποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

ΘΕΜΑ: INTRAKAT – Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Η INTRAKAT ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Πέμπτη 27/04/2023 – Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης διαπραγμάτευσης του Χ.Α.

Τετάρτη 10/05/2023 – Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2022

Παρασκευή 30/06/2023 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2022.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.