2023

Ανακοίνωση σχετικά με σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις

Παιανία 08/11/2023

Ανακοίνωση σχετικά με σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις.

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», δ.τ. «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»),  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του νομοκανονιστικού πλαισίου, τα εξής:

Στις 08.11.2023 ολοκλήρωσε την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (εφεξής η «ΑΚΤΩΡ»), έναντι συνολικού τιμήματος € 110.813.000, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικώς βάσει των όρων της από 30.3.2023 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών και της από 08.11.2023 οριστικής σύμβασης μεταβίβασης των άνω μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των αντισυμβαλλομένων της πωλητριών εταιρειών. Αυτό το ποσό εξοφλήθηκε πλήρως με την ολοκλήρωσή της συναλλαγής. Περαιτέρω, ποσό €114.000.000, το οποίο αφορά υφιστάμενες κατά το χρόνο ολοκλήρωσης δανειακές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα αποπληρωθεί σταδιακά από την ΑΚΤΩΡ με την εγγύηση της Εταιρείας, εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης διακηρυγμένης στρατηγικής της Εταιρείας και στοχεύει στην ενίσχυση και  ισχυροποίηση κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συναλλαγής ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ καθίσταται ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών της χώρας.