2008

Συμπληρωματική ανακοίνωση κάλυψης της Α.Μ.Κ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  ΤΗΣ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Δ.Σ. της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η Εταιρία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι αναφορικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 23.06.2008, κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (12/09/2008 – 26/09/2008) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 83,1% με την καταβολή συνολικού ποσού 13.329.594,30 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 24.235.626 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 4.928.124 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Με την από 29/09/2008 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας οι ως άνω 4.928.124 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν: α) 17.134 μετοχές σε προεγγραφές μετόχων και β) 4.910.990 μετοχές στην ALPHA BANK δυνάμει της σχετικής σύμβασης εγγύησης κάλυψης, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε  100%.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 8.749.125 Ευρώ, με την έκδοση 29.163.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού �7.290.937,50 ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το ’ρτιο». Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε  16.040.062,50 Ευρώ.

9/10/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο