2008

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η INTRAKAT γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 01/01/2008 έως 30/06/2008 δημοσιεύονται στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» το Σάββατο 30/08/2008 και μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2008, θα είναι διαθέσιμα,  την Παρασκευή 29/08/2008 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ, στην εταιρική ιστοσελίδα www.intrakat.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr.