2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT ότι, σύμφωνα με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφασίσθηκε η παράταση έως την 30.06.2008 του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου : (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005,09.02.2006,04.12.2006 και 28.06.2007 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της απορροφηθείσας από την INTRAKAT, Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την 31.12.2007. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος είναι απαραίτητη, διότι μέχρι την 31.12.2007 δεν κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση της διάθεσης του υπολοίπου αδιάθετου ποσού των �395.500,00 (κατηγορία 13 του πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων) που προορίζεται για την αγορά ενός ήδη παραγγελθέντος καινούριου μηχανήματος από οίκο του εξωτερικού, λόγω καθυστέρησης από τον προμηθευτή διενέργειαςτων διαδικασιών εκτελωνισμού καιπαράδοσης αυτού στην Εταιρεία. Η εν λόγω συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχειολοκληρωθεί μέχρι την 30.06.2008.