2008

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT, εφεξής η “Εταιρία”, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 13.10.2008 σχετικής γνωστοποίησης της ALPHA BANK A.E., γνωστοποιεί ότι λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει η ALPHA BANK A.E. στην Eταιρία, διαμορφώνεται σε 4.910.990, ήτοι ποσοστό 6,31% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρίας, έναντι ποσοστού 0%, που κατείχε πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 77.770.000.