2008

Γνωστοποίηση της εταιρείας για την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Γνωστοποίηση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT για την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης
(1) της απορρόφησης του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας CYBARCO ATE, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ και του  κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της εταιρείας EUROKAT και
(2) της τροποποίησης του καταστατικού αυτής

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 28/11/2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, η υπ�αριθμ. πρωτ. K2-14428 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε:

1. η απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και αριθμό μητρώου 16205/06/B/87/37:
i. του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό μητρώου 6816/01ΝΤ/Β/86/131,
ii. του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό μητρώου 16179/01ΑΤ/Β/87/62, και
iii. του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό μητρώου 58358/04/Β/05/41,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών», των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, τις από 17.11.2008 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω ανωνύμων εταιριών και τις με αριθ. 5255/20-11-2008 και 5258/27.11.2008 πράξεις της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνάς Σακκά Ζιώγα, με ισολογισμούς μετασχηματισμού της 30/6/2008.

2. Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και αριθμό μητρώου 16205/06/B/87/37, σύμφωνα με την από 17-11-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

’ρθρο 5, παρ. 1
(προσθήκη νέων εδαφίων)

«Τέλος, με την από 17.11.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το ως άνω εξ είκοσι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων (23.331.000,00) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (8.158.780,00) ευρώ:

α) με την εισφορά του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 6816/01ΝΤ/Β/86/131, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των 4.172.000,00 ευρώ

β) με την εισφορά του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ �ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 16179/01ΑΤ/Β/87/62, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των 2.706.142,67 ευρώ

γ) με την εισφορά του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 58358/04/Β/05/41, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των 396.532,97 ευρώ και

δ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από τον λογαριασμό «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», κατά το ποσό των 884.104,36 ευρώ,
με ορισμό της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,30 ευρώ, σε 0,34 ευρώ η καθεμία και την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (14.847.000) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η κάθε μια.
Εκ της ως άνω αύξησης των 8.158.780,00 ευρώ, ποσό 3.110.800 ευρώ αντιστοιχεί στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη κυκλοφορουσών 77.770.000 μετοχών της Εταιρείας από 0,30 σε 0,34 ευρώ (77.770.000 Χ 0,04) και ποσό 5.047.980 ευρώ αντιστοιχεί στην έκδοση 14.847.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (31.489.780,00) ευρώ και θα διαιρείται σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες (92.617.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η καθεμία.»