2008

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

H INTRAKAT, ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι:
1. η ΙNTRACOM HOLDINGS, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη και τον κ. Δημήτριο Χ. Κλώνη (υπόχρεα πρόσωπα βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη στις 13.10.2008, στην απόκτηση λόγω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 21.451.131 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAKAT, συνολικής αξίας 11.798.122,05 Ευρώ
2. ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη στις 13/10/2008, στην απόκτηση λόγω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7.869 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAΚΑΤ, συνολικής αξίας 4.327,95 ευρώ
3. ο κ. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη στις 13/10/2008, στην απόκτηση λόγω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAΚΑΤ, συνολικής αξίας 6.600 ευρώ
4. ο κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη στις 13/10/2008, στην απόκτηση λόγω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 613.005 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAΚΑΤ, συνολικής αξίας 337.152,75 ευρώ.
5. ο κ. Δημήτριος Αρ. Παππάς, Γενικός Διευθυντής Κατασκευών και Έργων Υποδομής της Εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη στις 13/10/2008, στην απόκτηση λόγω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 172.702 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAΚΑΤ, συνολικής αξίας 94.986,1 ευρώ.