2008

Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

H INTRAKAT, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/30.04.2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:
(α) μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 23.06.2008, κατά �.749.125 και
(β) την από 13.10.2008 έναρξη διαπραγμάτευσης των 29.163.750  νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε �3.331.000, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 77.770.000 και προκύπτουν από ισάριθμες Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας �,30 η καθεμία.