2008

Γνωστοποίηση για την ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της εταιρείας

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση για την ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον δ.τ. INTRAKAT »

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 33/24.11.2005 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών  και τα άρθρα 275 & 289 του Κανονισμού του Χ. Α. ως ισχύουν, ότι μέχρι την 20.2.2008  ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της εταιρείας που αντλήθηκαν:

1. από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.”, με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 20.09.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και από την 23.11.2001 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., με ιδιωτική τοποθέτηση & δημόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2001 από την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 23.100.000, σύμφωνα με την πιστοποίηση του Δ.Σ. της 26.11.2001, τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους 1.768.781 ανήλθαν σε 21.331.219 καθώς και

2. από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας  “ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.”, με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 08.01.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και από την 02.03.2004 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., με ιδιωτική τοποθέτηση & δημόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 17 έως 20 Φεβρουαρίου 2004 από την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 10.450.000, σύμφωνα με την πιστοποίηση του Δ.Σ. της 03.03.2004 τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους 1.336.004,37 ανήλθαν σε 9.113.995,63.

Ο αριθμός των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας που εκδόθηκαν ήταν 7.000.000 και της απορροφηθείσας 5.500.000. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. ξεκίνησε στις 30.11.2001 και της απορροφηθείσας στις 15.03.2004.

Τα ανωτέρω κεφάλαια αφαιρουμένων των εξόδων ύψους 1.768.781 για την εταιρεία και ύψους 1.336.004,37 για την απορροφηθείσα, σύμφωνα με
α) το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση των Γ.Σ. των μετόχων με ημερομηνία 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005 και 27.06.2005
β) το ενημερωτικό δελτίο της απορροφηθείσας εταιρείας INTRAMET, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση των Γ.Σ. των μετόχων με ημερομηνία 25.06.2004 και 20.04.2005
και
γ) μετά τις τροποποιήσεις των Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” με ημερομηνία 09.02.2006, 04.12.2006 και 28.06.2007 και της από 31.12.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία τελεί υπό την έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί,  διατέθηκαν ως εξής:

1.  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  511.361,00
1.Α  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 396.290,00

1.Β.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ:
1.Β.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ: 64.760,00
1.Β.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ: 538.950,00

2.  ΑΚΙΝΗΤΑ: 0,00

3.  ΕΞΑΓΟΡΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 1.106.717,00

4.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM CONSTRUCT: 0,00

5.  ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: 0,00

6.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 2.909.550,00

7.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ: 172.321,64

8.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ: 116.086,07

9.  ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 400.847,14

10.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: 169.172,13

11.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ: 64.502,36

12.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: 791.066,29

13.  ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 2.281.570,00

14.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 18.722.021,00

15. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2002-2003: 2.200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 30.445.214,63

Τα ανωτέρω κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των εξόδων) σύμφωνα με τον ελεγμένο πίνακα διάθεσής τους από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι την 20.02.2008 και η τοποθέτησή τους είναι οριστική.